Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 29 jun 2016

Sommerinformasjon

Styret og driftsavdelingen går nå inn i en periode med ferieavvikling. I dette informasjonsskrivet gir vi en liten orientering om de tiltakene som er under planlegging sommer og høst 2016.

Status prosjekter:

Rehabilitering av pipene , etter vedtak i eo generalforsamling 21.6.16; hvor styret fikk fullmakt til å gjennomføre dette, tar styret sikte på at dette gjennomføres i 2016.

Nytt calling system, styret jobber med saken på sensommeren og tar sikte på gjennomføring i løpet av 2016.

Oppgradering/ istandsetting

Det vil bli foretatt en oppgradering/istandsetting av inngangspartiene i Gina Krogs vei 16 og 20, samt av helleganger/plasser rundt i borettslaget. Oppgradering av lekeplassene er planlagt i år, og de kommende årene.

Etablering av ladestasjoner , jfr vedtak i generalforsamlingen mai 2015, borettslaget har nå 4 ladestasjoner disponible ved Nylænde 17. Se www.ladeinorge.no . Det er planlagt ytterligere 2 ladestasjoner, i Østerlisvingen ved trafostasjonen, i løpet av 3 kvartal 2016. Det blir behov for å gjøre mindre terrenginngrep som følge av dette.

Varmekabelsaken – jfr vedtak i eo generalforsamling September 2014, det er om lag 20 badegulv som skal utbedres i sommer/høst.

Økonomi. Det er styret som prioriterer borettslagets midler, det er flere prosjekter som skal gjennomføres, og som ligger foran oss. Kostnadene til borettslaget øker. Borettslaget ble etablert i 1954, så det må påregnes behov for utbedringer i årene som kommer. Vi minner om at det kan bli nødvendig å øke fellesutgiftene i de kommende driftsår for kunne sørge for tilstrekkelig vedlikehold av bygningsmassen og uteområdene, samt å holde følge med den generelle kostnadsutviklingen i samfunnet.

Styret i borettslaget har det overordnede ansvaret for vedlikeholdet. Borettslaget har planlagt å fortsette oppgradering av uteområdene, samt å iverksette de oppgavene, som er vedtatt av generalforsamlingen, med piperehabilitering og utskifting av porttelefonene. Styret har en plikt til å vedlikeholde bygningene. For 2016 har borettslaget inntekter på 14,6 millioner, samt et budsjettert låneopptak på 9 millioner.

For å kunne planlegge vedlikeholdet ennå bedre, for de kommende år har styret bestilt OBOS Prosjekt, for å utarbeide en vedlikeholdsplan, slik at fremtidige styrer vil ha et godt grunnlag for å prioritere hva som skal gjøres og finansiering av tiltakene.

Driftsmeldinger

Vi legger ut meldinger om aktuelle hendelser, på borettslagets hjemmeside.

Henvendelser til borettslaget bør fortrinnsvis gjøres via www.nylaende.no eller ved å ringe driftsavdelingen på telefon: 90 19 64 58. Evt send oss også en SMS.

Ved akutte hendelser, hvor beboerne ikke får kontakt med driftsavdelingen, kan man selv ringe rørleggerfirmaet T. Abrahamsen på 920 39 032 (døgnvakt)

Elektriker treffes på 458 00 901 eller 22 36 85 20. Låsfirma borettslaget bruker er, Absolutt låsservice. Tlf. 907 22 545.

Det skal som hovedregel alltid være driftsavdelingen eller styret som bestiller service på fellesanlegg, unntak er kun når det er oppstått en helt akutt situasjon hvor det haster og man ikke får tak i ansatte eller styret. Vi gjør oppmerksom på at beboerne står helt fritt til hvilke firma som bestilles for arbeid i egen leilighet.

Noen praktiske råd:

Hold det ryddig i oppgangene i kjelleren og på loftet - tenk på brannfaren

Skal du pusse opp husk å varsle alle i oppgangen, sett opp oppslag ved tlf nr.

Skal du ha fest – sett opp oppslag i oppgangen, vis hensyn.

Søppel og rot, må ikke settes uten for avfallsskapene, eller i fellesareal.

Vi ønsker alle våre beboere en riktig god sommer.

Hilsen

Styret & driftsavdelingen