Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 26 jun 2015

Rundskriv juni 2015

Informasjon fra styret.

Styret i borettslaget har det overordnede ansvaret for vedlikeholdet. Styret har en plikt til å vedlikeholde bygningene. For å kunne planlegge vedlikeholdet, for de kommende år har styret igangsatt arbeidet med en vedlikeholdsplan, slik at fremtidige styrer vil ha et godt grunnlag for å prioritere hva som skal gjøres og hvordan tiltakene skal finansieres.

Vi ønsker å informere om de tiltakene som er under planlegging sommer og høst 2015:

Ny vaktmester vil være på plass i løpet av august. Driftsavdelingen vil være betjent gjennom alle sommerukene, kontaktinformasjon, se neste side.

Status prosjekter

Brannsikring og kontroll av pipene, etter pålegg fra Brann- og feiervesenet. Det er gjennomført videokontroller av piper med til sammen12 pipeløp, slik at styret kan få en bedre indikasjon på tilstanden i pipene. Det er klare tegn på at det er behov for utbedringer. Det vil trolig bli nødvendig med kontroll av alle pipeløpene. Etter dette vil styret har et grunnlag for å beslutte ytterligere tiltak. Kontroll/ evt bytte av pulverapparater vil etter planen skje høsten 2015.

Hold det ryddig i oppgangene i kjelleren og på loftet - tenk på brannfaren

Vi henstiller til alle om å unngå å sette gjenstander og skrot i fellesareal på loft og i kjeller. Det er dessverre allerede hensatt skrot i flere kjellere etter ryddingen i mai. Dette utgjør en stor brannfare. Barnevognene må inn i sportsboder, kjellergangen eller kjellerboden. Brann i barnevogn, et barnesete o.l i et trapperom eller brann i kjelleren kan gi katastrofale konsekvenser.

Oppgradering/istandsetting

Det vil bli foretatte en oppgradering/istandsetting av inngangspartiene i Nylænde 19 til 23, samt av helleganger/plasser rundt i boretslaget. Noe oppgradering av lekeplassene er planlagt i år, og de kommende årene.

Etablering av ladestasjoner , jfr vedtak i generalforsamlingen mai 2015, planlegges utført i løpet av 3 kvartal 2015. Det kan bli behov for å gjøre mindre terrenginngrep som følge av dette.

Varmekabelsaken - det er om lag 20 badegulv som skal utbedres i sommer. En mulig feilkilde er ifølge leverandøren, at strømmen til varmekablene blir slått av om sommeren. Det understrekes at varmekablene IKKE skal slås av, men stå på et minimum, ca 25% av kapasiteten.

Økonomi , styret prioriterer borettslaget midler, det mange prosjekter som gjennomføres og som ligger foran oss. Kostnadene til borettslaget øker, f eks økte de kommunale avgiftene med 273 972 fra 2014 til 2015. Borettslaget ble etablert i 1954, så det må påregnes behov for utbedringer i årene som kommer. Vi varsler med dette at det kan bli nødvendig å øke fellesutgiftene i kommende driftsår for kunne sørge for tilstrekkelig vedlikehold av bygningsmassen og uteområdene.

Neste beboermøte planlegges i løpet av september 2015, styret vil da orientere om aktuelle saker, herunder bl. a rapporten etter kontroll av pipene.

Driftsmeldinger

Vi legger ut meldinger om aktuelle hendelser, på borettslagets hjemmeside.

Det er fortsatt mange innmeldte feil på porttelefonanlegget og problemer med låssylindere. Det er kostbart å reparere, samtidig som systemet er gammelt og det er problemer med å få tak i deler. Styret vurderer å bytte til et nytt porttelefonanlegg og låssystem. Til orientering er dagens system er fra 1998. Dette må også finansieres og prioriteres opp mot andre oppgaver.

Henvendelser til borettslaget bør fortrinnsvis gjøres via www.nylaende.no eller ved å ringe driftsavdelingen på 90 19 64 58, evt send SMS. Gjelder det en akutt situasjon ber vi om at du ringer, legg eventuelt igjen beskjed dersom vi ikke er tilgjengelige.

Borettslaget skal sette opp oppslag til alle oppganger, med oversikt over de faste leverandørene, rørlegger, elektriker, låsfirma etc. som vi bruker på borettslagets fellesanlegg. Det skal som hovedregel alltid være driftsavdelingen eller styret som bestille service på fellesanlegg, unntak er kun når det er oppstått en helt akutt situasjon hvor det er åpenbart unødvendig å gå via styret. Vi gjør oppmerksom på at beboerne står helt fritt til hvilke firma som bestilles for arbeid i egen leilighet.

Vi ønsker alle våre beboere en riktig god sommer.

Hilsen Styret