Endret: 21 apr 2020     Opprettet: 20 feb 2020

Ordinær generalforsamling 2020

Det vises til Lov om Burettslag § 7-4

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

 

Nylænde Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

6. mai 2020

 

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling/ årsberetning og  informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 4. mars 2020.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen i behandlingen av saken.

 

Forslag sendes til:

Legges i postkassa ved driftskontoret Nylænde 7

Eller sendes pr e-post til styret@nylaende.no

 

Hilsen

Styret